Ta strid mot ålderismen
Rekrytering 23 Jan 2023 kl: 11:58

Ta strid mot ålderismen

Blandade åldrar på arbetsplatsen gynnar både kunskapsdelning och karriärutveckling.
Men 32 procent av svenskarna saknar åldersmixen där de jobbar, enligt en Sifo-undersökning. Personal & Ledarskap ställde tre åldersfrågor till John Mellkvist, seniorkonsult på Kreab och expert på ålderism.

Åtta av tio svenskar tycker att det är viktigt med en mix av olika åldrar på arbetsplatsen. Men verkligheten ser annorlunda ut. Enligt 900 tillfrågade HR-ansvariga svarar 61 procent att den största anledningen till bristande åldersmix är låg personalomsättning. Detta enligt undersökningen ”Åldersperspektivet”, som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av hälsoföretaget Essity. 

Endast fyra procent av de som drabbats av åldersdiskriminering har valt att berätta för HR. Varför är åldersfrågan tabu?

 • Det är en känslig fråga eftersom åldern påverkar men inte går att påverka. De flesta vet att chansen att vinna ett åldersdiskrimineringsärende mot sin arbetsgivare är liten, eftersom både gråzoner och kryphål är många.


Åldersdiskriminering är sedan 2009 ett brott enligt svensk lag och 2021 utsåg Världshälsoorganisationen WHO ålderism till en global utmaning. Varför har vi inte kommit längre?

 • Ålder som identifikation är något som lär existera så länge människor andas syre. Vi jämför och sorterar in oss utifrån vår ålder för att förstå vår plats och riktning i livet. Det behöver inte alltid vara rätt, men fullt mänskligt. Lika mänskligt men desto mer problematiskt är våra fördomar. Det är dessa som leder till diskriminering. Varannan människa på jorden sägs ha sådana om ålder och det är dem vi behöver jobba med i vår vardag.

Vilka är de stora vinsterna för företag och organisationer som jobbar med åldersfrågan?

 • En åldersblandad organisation får en bättre och mer mångfacetterad blick mot omvärlden, med en bättre kompetensöverföring i de produkter och tjänster som man erbjuder. Företag med en öppen attityd till ålder blir också en mer attraktiv arbetsgivare,  eftersom det säger en hel del om företagets generella syn på människor och deras potential.

Bryt ålderismen – John Mellkvists 5 bästa råd 

1. Lyft åldersfrågan från ledningen, visa hur ni resonerar. Utgå ifrån att era medarbetare både tänker på frågan, liksom att den är känslig.

2. Se över hur ni kommunicerar, både internt och externt. Ordval, bildspråk och samtalskultur. Allt har betydelse för medarbetarnas trivsel och välmående.

3. Erbjud kompetensutveckling och mentorskap oavsett ålder eller år i företaget. Stäm av de individuella kompetensbehoven proaktivt vid varje utvecklingssamtal.

4. Håll koll på er åldersspridning och sträva efter åldersblandade team. Gör det tydligt och transparent. Förklara varför det är viktigt.

5. Det är stor skillnad på att låta verkligt erfarna medarbetare jobba vidare i företaget och att nyanställa personer från samma kategori. Det senare skickar en ännu tydligare signal om att erfarenhet är attraktivt.

Från undersökningen

Hur jämn åldersmix uppskattar du att ni har på er arbetsplats (det vill säga hur jämn är fördelningen vad gäller anställda i olika åldrar)?

 • Väldigt jämn + Ganska jämn 66%
 • Inte så jämn + Inte jämn alls 32%
 • Vet ej 2%

Hur viktigt anser du att det är att ha en bra åldersmix på arbetsplatsen?

 • Väldigt viktigt + Viktigt 80%
 • Inte så viktigt + Inte viktigt alls 18%
 • Vet ej 2%

Så svarar HR-cheferna: 

 • 61 procent menar att en låg personalomsättning försvårar åldersspridningen. 
 • 25 procent uppger att deras arbetsplats har svårt att locka till sig unga arbetstagare till sitt företag. 
 • 16 procent menar att arbetsuppgifterna endast passar en viss åldersgrupp.

Om rapporten: Åldersperspektivet är en rapport om mångfald, jämlikhet och inkludering – ur ett åldersperspektiv. Med hjälp av Kantar Sifo har Essity undersökt hur både 1458 svenska arbetstagare samt nära 900 HR-ansvariga agerar och resonerar kring de här frågorna. Undersökningen genomfördes under april-maj 2022.

Läs mer: https://www.aldersperspektivet.se

Text: Sara Marczak