Etik och miljökompetens ökar konkurrenskraften
Trender 2 Feb 2022 kl: 12:11

Etik och miljökompetens ökar konkurrenskraften

Begreppet grön hrm handlar om hur hr-aktiviteter bidrar till hållbarhet. I takt med att medarbetarnas kompetens och engagemang utvecklas, finns goda skäl att göra etik och miljö till en konkurrensfördel.

Forskningen inom hållbar human resources management, hrm, belyser bland annat hur anställdas kompetens inom hållbarhet utvecklas och används för ökad konkurrenskraft. Men hållbar hrm sträcker sig även utanför det den strikt miljömässiga aspekten och kompetensen, något som nyligen diskuterades av studenter vid masterprogrammet Human Resource Deveopment (hrd)-vid Linköpings universitet. Etik och miljö samspelar i hela organisationskedjan.
Enligt diskussionen bland studenterna finns det sex områden där hr tydligt kan bidra:

Sätt gemensamma och tydliga mål för hållbarhetsarbetet i organisationen och koppla dessa tydligt till verksamhetsmålen. Uppmuntra medarbetare och chefer att kritiskt granska organisationens hållbarhetspolicy.

Utveckla en organisationskultur som genomsyras av hållbarhet hela vägen från styrelse till medarbetare. Arbeta med affärsetik och utveckling av en etisk organisationskultur samt frågor som mångfald, rättvisa och inkludering. Arbeta med attityder och värderingar och skapa en plan för hur man bör hantera fall där chefer eller medarbetare agerar på ett sätt som krockar med gröna värderingar.

Skapa förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv genom flexibilitet och föräldraledighetspolicies, till exempel.

Identifiera vilka hållbarhetskompetenser som är viktiga för organisationen. Det finns enligt forskningen gröna kompetenser som är generella och viktiga för alla, så som: systemtänkande, disciplinär kompetens och interpersonell kompetens. Dessutom finns det kompetenser som är viktiga för den enskilda organisationen. Kartlägg vilka de är för just er verksamhet och skapa en plan för hur ni kan utveckla dessa genom formellt och informellt lärande. En rättvis organisation har visat sig leda till bättre miljömässig prestation. Ge därför alla samma möjlighet till lärande och utvärdera hur lärandet inom hållbarhet utvecklas i organisationen.

Visa i marknadsföringen mot kandidater hur organisationen arbetar med hållbarhet. Berätta om det på karriärsidor och i kommunikationen mot kandidatmarknaden. Rekrytera medarbetare och chefer som värdesätter hållbarhet. Organisationer som använder underleverantörer och entreprenörer behöver ställa krav på att de har kollektivavtal och arbetar aktivt med inkludering.

Motivera och engagera chefer och medarbetare i hållbarhetsfrågor. Utbilda i ansvarsfullt företagande, csr, och belöna gröna praktiker både i jobb och i livsstil.

Text: Jennie Jensen
Foto: Unsplash