Arbetsmiljö och Las blir viktiga frågor i valet


2018-08-15 - Den 9 september går Sverige till val. Arbetsrätt och arbetsmiljö står ovanligt högt på partiernas agendor i val­rörelsen. Vi samlade partiernas åsikter i tre viktiga frågor.


1. Vad vill ni göra med Las efter valet?
2. 40 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till psykosociala problem. Vad tänker ni göra åt det?
3. Vilka är de största arbetsmiljöproblemen på jobbet i dag? Hur ska de lösas?

Marco Venegas, Miljöpartiet
1. – Miljöpartiet vill inte göra några förändringar i Las. Vi anser att Las är väl utformat så som det är i dag. Turordningsreglerna fyller sitt syfte och bör inte ändras. Miljö­partiet ser mycket positivt på att parterna lyckats komma överens i frågan. När fackförbund och arbetsgivare själva når fram till en överenskommelse finns de bästa förutsättningarna för att maktbalansen bibehålls samtidigt som problemen löses.
2. – Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna, till exempel för få chefer på stora grupper anställda i kvinnodominerade branscher och osäkra anställningsvillkor. Vi behöver ?er insatser som kan sättas in i ett tidigt skede. Slutligen behöver vi förbättra vården av psykisk ohälsa för att ge bättre hjälp i de fall då sjukskrivning trots allt blir nödvändigt.
3. – Den ökande psykiska ohälsan. Problemet behöver bemötas på ?era sätt. Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna, till exempel för få chefer och osäkra anställningsvillkor. Vi behöver ?er insatser som kan sättas in i ett tidigt skede, så som bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta tjänst. Vi behöver förbättra vården av psykisk ohälsa för att ge bättre hjälp i de fall då sjukskrivning trots allt blir nödvändigt.
Annika Qarlsson, Centerpartiet
1. – Vi har föreslagit en arbetsmarknadskommission som ska ta ett samlat grepp kring lagstiftningen på arbetsmarknaden. Turordningsreglerna vill vi förändra så att kompetens värderas högre än anställningsår, samtidigt som vi vill öka trygg­heten genom bättre möjligheter till omställning. I ett första steg bör alla företag med upp till 50 anställda undantas från turordningsreglerna.
2. – Stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar särskilt bland kvinnor. Den som lider av lättare psykisk ohälsa, till exempel stressymptom, behöver snabbt få hjälp för att inte bli sämre och fastna i sjukskrivning. Vi vill satsa på att kraftigt förstärka första linjens psykiatri och utbilda ?er att erbjuda enklare samtalsstöd åt personer med psykisk ohälsa.
3. – Dödsolyckor på arbetsplatserna. Systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, kunskap och uppföljningar är helt avgörande samt forskning och tillämpning av ny kunskap. Det behövs riktade insatser mot riskbranscher. Poliser, brandmän och ambulanspersonal arbetar i miljöer som kan vara livsfarliga. När de utsätts för hot hindras de från att hjälpa människor i nöd. Vi vill vi definiera ett nytt brott: våld mot alarmeringspersonal.
Helén Pettersson, (och Raimo Pärssinen), Socialdemokraterna
1. – Vi ser att det finns luckor i Las som tydligt har visat sig genom ett par domar i Arbetsdomstolen, bland annat när det gäller hyvling av arbetstid. Där vill vi hitta en lösning där man även i de situationerna ska gå efter en turordningslista och förhandla om nedskärningarna.
– Vi vill också ta bort allmän visstidsanställning, som är en anställningsform som har vänt upp och ner på ganska mycket när det gäller anställningstryggheten.
2. – I den arbetsmiljöstrategi som ­arbetsmarknadsministern lanserade 2016 ingår just arbetet för att motverka psykosocial ohälsa. Regeringen har också tillskjutit särskilda pengar till forskning på detta område.
– Arbetsmiljöverket har också, som ett led i detta, tagit fram nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö.
3. – De enskilt största arbetsmiljöproblemen är dödsfall på arbetsplatserna samt psykosocial ohälsa. Dessa problem ska vi lösa dels genom att stärka upp de verktyg vi har på myndighetssidan och dels genom att stärka de lokala skyddsombudens roll.
Sven-Olof Sällström (och Magnus Persson), Sverigedemokraterna
1. – Vi vill utöka undan­tagen i Las från två till fem. För att företagen ska kunna behålla nyckelkompetens och där­igenom öka möjligheten att behålla sin konkurrenskraft, även vid till exempel konjunkturnedgångar som leder till uppsägningar.
2. – Sverigedemokraterna är det parti som vill satsa mest på resurser till Arbetsmiljöverket. Där vill vi öronmärka pengar för att komma tillrätta med dessa problem, men det handlar också om att till exempelvis skapa ­andra förutsättningar på arbetsplatserna.
– Ett av våra förslag på detta område är ?er händer i vården, då vi ser att det ofta är inom vårdyrken dessa problem ?nns.
3. – Hot, stress och våld på våra arbetsplatser är en väldigt aktuell fråga i dag, då detta ofta är grunden till psykosociala problem.
Jessica Polfjärd, Moderaterna
1. – Att kompetens ska väga tyngre än anställningsår när det gäller turordningsreglerna. Vi ser att detta är något parterna diskuterat tidigare. De har haft det med under omställningsförhandlingarna men inte nått ända fram. Vi tror att det är en förändring som behövs på en modern arbetsmarknad.
2. – Vi ser med allvar på den stora andelen sjukskrivningar som är kopplade till psykosociala problem. Vi vill bland annat införa en särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser, kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos Arbetsförmedlingen. Dessutom vill vi utveckla och förbättra möjligheterna till förebyggande insatser.
3. – Det varierar från bransch till bransch, men ett stort problem är den psyko­sociala arbetsmiljön inom många yrken i offentlig sektor. Problemen bottnar inte sällan i organisatoriska frågor. Vi vill till exempel se en nationell kompetensförsörjningsstrategi för vården.
– Vi vill också stärka lärares rätt att ingripa vid en ordningssituation samt införa ordningsomdömen i grundskolan och gymnasiet.
Ali Esbati, Vänsterpartiet
1. – För det första vill vi avskaffa allmän visstidsanställning. För det andra vill vi förhindra hyvling genom att ändra Las så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt vid ändrad sysselsättningsgrad. För det tredje vill vi att det inte ska vara tillåtet att frångå Las genom att hyra in arbetstagare från bemanningsföretag. För det fjärde vill vi ta bort tvåpersonsundantaget för arbetsgivare med högst tio anställda.
2. – Sjukskrivningar kopplade till psykosociala problem är särskilt vanligt i så kallade kontaktyrken inom välfärden: vård, skola, omsorg, socialtjänst. För att minska sjukskrivningarna inom dessa yrken vill vi tillföra mer resurser till välfärden i syfte att anställa ?er och minska arbetsbelastningen. Vi vill även genomföra en generell arbetstidsförkortning och stärka anställningstryggheten.
3. – Problem som beror på organisatoriska och sociala faktorer: hög arbetsbelastning, stress och andra psykiska påfrestningar i arbetet. Dessa problem ligger bakom var tredje arbetsskadeanmälan.
– För att lösa dessa problem krävs mer resurser i form av ?er anställda, tryggare anställningar och att arbetstagarna ges större in?ytande över arbetets organisering.
Erik Slottner, Kristdemokraterna
1. – Vi vill förändra reglerna, att undantagen från turordningsreglerna utökas till fyra personer oavsett företagets storlek. Lagen om anställningsskydd behöver bli mer flexibel för att öka företagens omställningsförmåga och sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
– På så sätt ökar möjligheterna för den som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete.
2. – Det krävs att arbetsledningarna tar de här frågorna på allvar. Vi vill särskilt betona möjligheten att kombinera arbetslivet med det livspussel som föräldraskap innebär.
– Vi vill också se en arbetsmiljö­strategi som i högre grad manar arbetsgivare att bedriva ett bra förebyggande arbete.
3. – Den psykosociala arbetsmiljön, den psykiska ohälsan, är den vanligaste orsaken när det gäller arbetssjukdom hos kvinnor. Vi föreslår därför servicepersonal inom vården och lärar­assistenter och andra vuxna i skolan.
Said Abdu, Liberalerna
1. – Turordningsreglerna måste moderniseras och grundas på personlig kompetens snarare än anställningstid. Vidare vill vi utöka undantaget till att omfatta fem personer i stället för två samt omfatta företag med maximalt 50 anställda. Liberalerna värnar om en trygg arbetsmarknad, men vi måste samtidigt uppmärksamma de problem som finns.
2. – Dels förebyggande insatser, dels en gedigen vård att lita på. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården ?nns där också om behoven blir större. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras i grunden och likställas med övrig ohälsa.
3. – Stress och psykisk ohälsa på grund av dålig planering. Det är arbetsgivarens ansvar att göra något åt dåliga arbetsförhållanden. I kommuner och landsting faller arbetsgivaransvaret på politikerna. Företag måste följaktligen ges förutsättningar för att organisatoriskt förebygga arbetsmiljöskador.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#6