100 chefer om framtidens ledarskap och hr


2019-04-26 - Komplexitet och en mer svåröverblickbar verklighet kan upplevas som vår värsta fiende i ledarskapet - eller bli en källa till utveckling. Dagens och morgondagens ledare behöver kunna föra en dialog kring och erkänna osäkerhet, men inte fastna i den. Här kan hr göra skillnad. Det visar en färsk undersökning där över 100 svenska toppchefer har djupintervjuats.

Eva Ohlsson, ledarutvecklare och coach på konsultföretaget på Eight: AM ville tillsammans med sin tidigare kollega Johan Hederstedt ta reda på hur dagens ledare ser på morgondagens behov av ledarskap och genomförde därför djupintervjuer med 100 av de högsta cheferna: vd:ar, gd:ar och motsvarande nivå inom stat, kommun, ideell sektor och olika branscher och företagstyper i näringslivet.

- Inte oväntat växer en bild fram av ett landskap i förändring på flera plan samtidigt. Teknikutveckling, digitalisering, förändringar i värderingar och globalisering i kombination med olika maktförskjutningar är starka rörelser som cheferna menar bidrar till en ökad komplexitet och osäkerhet, säger Eva Ohlsson.

Cheferna beskriver en osäkerhet om framtid och riktning, som enligt många av dem paradoxalt nog leder till ett ökat kontrollbehov. Ett mer auktoritärt ledarskap med maktutövning kan lätt komma som svar på osäkerheten, eller brist på proaktivitet och tröghet i systemen. Eller, vilket är det önskvärda, ett ledarskap som förmår lyfta fokus på syfte och mening i arbetet, tala om verkligheten och utnyttja människans naturliga kreativitet och problemlösningsförmåga.


Eva Ohlsson. Foto: Privat.

- Att lyckas med ett sådant tillitsbaserat, meningsskapande och innovationsskapande ledarskap kräver modiga och inkännande ledare, säger Eva Ohlsson.

På högsta nivå har chefen en styrelse och ägarstruktur att förhålla sig till och medarbetare ur nya generationer vet att ställa krav i den andra änden. Hr förutsätts ta en viktig roll i utveckling av den nya tidens ledare och verksamheter, samtidigt som det är en funktion som många av cheferna upplever som alltför rutininriktade.

- Här finns en stor möjlighet för en hr-avdelning som vill ligga i framkant och som vågar experimentera mer. Det efterlyses på ett tydligt sätt i intervjuerna. Cheferna i intervjuerna ser behov av att reflektera över olika perspektiv och hitta en mer autentisk dialog om verkligheten. Vi behöver helt enkelt träna upp förmågan att vara i det oväntade, säger Eva Ohlsson.

Hon tror på ett coachande förhållningssätt, reflektion och ökad förmåga att känna och leda sig själv och därigenom också kunna utveckla verksamheten.

- När vi förstått och kan acceptera utmaningen att vara människa i vår tid kan vi hantera den upplevda otryggheten bättre.

Överlag kommer ledningsgrupper framöver att i högre grad behöva anta ett mer experimentellt mindset och själva agera utifrån den förändring de vill se hos medarbetarna.

- De flesta av cheferna menar att vår tid kommer att kräva ett ökande fokus på medarbetarna som människor och individer och förmåga att utnyttja deras enskilda förmågor och personliga engagemang. Här kan expertchefen, som är mer ämnesorienterad få en stor utmaning.

Utveckling behövs på alla nivåer, inte bara på chefsnivå.

- Vi behöver använda många människors klokskap och hitta helt nya former för att ta tillvara möjligheter och samverka på alla nivåer.

Chefen behöver inte alltid själv sitta vid rodret. De högsta cheferna lyfter också fram att vi behöver utmana gamla mönster och vanor för att kunna utveckla nya, vilket kräver ett personligt mod och nyfikenhet hos alla involverade. Cheferna i studien har identifierat en ökad kompetensutveckling på alla nivåer som centralt för att hantera kunna använda digitaliseringens möjligheter och hantera den nya samtiden.

För att rusta företag och organisationer för framtidens krav på ledarskap och styrning är det viktigt att hr-funktionerna förmår stödja ledare i att lyckas med sitt ledarskap och hålla den nödvändiga framtidsdialogen igång. Hr som vågar testa nya sätt att överblicka nuläget och skapa dialog och utvecklingsdriv kan starkt bidra till verksamhetens och människors utveckling. De behöver också hitta möjligheter att delta i strategiska samtal.

- Hr måste begära och få det utrymmet i ledningsgrupperna, säger Eva Ohlsson.

Hr har, menar hon, ofta särskild inblick i nervsystemet i organisationen och kan göra stor skillnad genom att öka kunskapen om detta även hos cheferna. Varje organisation behöver utveckla sina nya svar på den situation vi leder i. Här har hr en särskild plattform och kompetensnivå som ska användas.

- Den som har koll på och tilltro till människans förmåga och engagemang i den nya samtiden kommer att kunna klara sin attraktionskraft som arbetsgivare och sitt uppdrag särskilt väl, säger Eva Ohlsson.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN