Målet – noll olyckor på arbetsplatsen
Arbetsmiljö 22 Sep 2022 kl: 10:52

Målet – noll olyckor på arbetsplatsen

För en kontorsanställd är det en självklarhet att komma hem oskadd från jobbet. Men i tillverkningsindustrin är säkerhetsfrågan ständigt aktuell. På SCA:s fabrik i Munksund har man en holistisk ansats där personalens hälsa ses som en viktig del för säkerheten.

Det hälsofrämjande arbetet är en del av ett omfattande och strukturerat arbetsmiljöarbete som SCA inlett på sina fabriker. Målet är att förebygga all typ av arbetsrelaterad ohälsa eftersom det, utöver lidande för den drabbade, även kan medföra en säkerhetsrisk i verksamheten.

– Alla ska komma hem friska och oskadda från jobbet. Den som mår bra har bättre möjlighet att tänka på sin och sina kollegors säkerhet. Därför lägger vi stort fokus på hälsofrämjande insatser, säger Sandra Åström, HR-strateg på SCA.

Betydelsefullt stöd

En annan aspekt är att ohälsa så småningom kan leda till upprepad eller längre sjukfrånvaro om inga insatser görs, något som varje arbetsgivare vill undvika. SCA Munksunds förebyggande hälsoarbete är därför prioriterat och möjliggörs delvis med hjälp av bidrag från Försäkringskassan.

 – Man ska inte sticka under stol med att hälsoarbete kostar pengar. Stödet från Försäkringskassan är betydelsefullt, då vi kan stärka vårt preventiva arbete ytterligare, säger Sandra Åström.

Direkta åtgärder vid tecken på ohälsa

Vid stressrelaterad ohälsa får medarbetaren träffa en terapeut, problematiken utreds och medarbetaren får tillsammans med arbetsgivaren verktyg att hantera utmaningarna. Vid fysiska besvär sker en tidig bedömning som kan leda till åtgärder på arbetsplatsen: det kan exempelvis handla om att förbättra ergonomin eller att anpassa arbetsuppgifterna. Hittills har många blivit hjälpta och SCA har kunnat undvika sjukskrivningar genom insatserna. Företaget har ett tydligt mål med sitt arbetsmiljöarbete.

– Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och vilar inte förrän vi når den. Våra medarbetares hälsa och säkerhet är viktigast, säger Sandra Åström.

Bild: Jens Ökvist, TT