Lagändringar ska minska offentligt anställdas utsatthet 
Arbetsmiljö 27 Apr 2022 kl: 09:00

Lagändringar ska minska offentligt anställdas utsatthet 

Regeringen tillsätter nu en utredning med uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentligt anställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier.

Utredaren ska undersöka möjligheterna att införa sänkta krav på att använda namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder, samt skärpt sekretess för uppgifter om offentlig­anställda. Utredaren ska också ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för tjänstemän behöver förstärkas.

Anna Nitzelius Foto: Akavia

Bakgrunden till uppdraget är att det är relativt vanligt att offentliganställda utsätts för olika typer av kränkningar. Enligt en undersökning från Akavia, fackförbundet som organiserar ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och chefer, utsätts var fjärde medlem som arbetar i offentlig sektor eller på advokat- och juristbyråer för hot, våld eller trakasserier. *)

– Det är helt oacceptabelt att så många blir hotade och trakasserade i sin yrkesutövning. Konsekvenserna är stora för den enskilde individen och det är också ett hot mot rättssäkerhet och demokrati. Det måste råda en tydlig nolltolerans på arbetsplatserna, säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

Arbetsmiljöverkets regler ”Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2” säger att: Arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot och vidta de åtgärder som kan behövas.Arbetet ska ordnas så att riskerna för våld och hot så långt som möjligt förebyggs.

Arbetstagarna ska snabbt kunna kalla på hjälp. Alla tillbud och händelser ska utredas och dokumenteras. Arbetstagare som utsatts för våld eller hot ska snabbt få hjälp och stöd. Allvarliga hot och våldshändelser ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta ska ske skyndsamt – inom 24 timmar enligt arbetsmiljölagen.

Justitieminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det är så klart helt oacceptabelt att personer med viktiga samhällsfunktioner utsätts för våld, hot och trakasserier. Gärningarna är angrepp inte bara på tjänstemännen, utan i förlängningen även på det demokratiska systemet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Särskild utredare blir John Ahlberk, generaldirektör för Statens haverikommission. Uppdraget ska redovisas i augusti 2023.

Direktivet hittar du här.

*) 4 766 medlemmar besvarade Akacias enkät, varav 3 391 tillhörde målgruppen. Enkäten skickades ut våren 2021. I urvalsgruppen ingick medlemmar anställda i utvalda myndigheter, kommuner och regioner samt på jurist- och advokatbyrå.

Text: Linda Johansson
Foto: Unsplash