Kraftig ökning av anmälningar till DO 
Arbetsmiljö 5 Apr 2022 kl: 17:00

Kraftig ökning av anmälningar till DO 

Antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsatte att öka kraftigt under 2021. En del av ökningen kan härledas till coronapandemin.  

Antalet anmälningar till DO ligger nu på den högsta nivån under de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i samhället ökar. 

Under 2021 kom det in drygt 5 000 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2020, då antalet anmälningar låg på 3 500. Samhällsområdet hälso- och sjukvård är det område där ökningen är som störst. Där går det också att se ett tydligt samband med coronapandemin. 

Ett exempel på kopplingen till pandemin är att ett stort antal anmälningar har samband med ålder. Uppgiftslämnarna har i dessa anmälningar upplevt sig diskriminerade då de med hänvisning till sin ålder erbjudits en viss typ av vaccin. Ett annat exempel är att hälso-och sjukvårdens smittskyddsåtgärder har påverkat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. En stor del av ökningen har också samband med införandet av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd den 1 december 2021. Statistik över anmälningar ger inte hela bilden av diskrimineringen i samhället, men den ger indikationer på områden där det kan finnas särskilda behov av insatser. 

– Covid-19-pandemin har påverkat många människor i samhället
på olika sätt. DO:s statistikrapport visar nu att människor också
rapporterar att de upplevt diskriminering som har ett samband
med pandemin, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius. 

Här finns hela rapporten.  

Text: Linda Johansson 
Foto: Unsplash