Här är årets mest prioriterade hr-frågor
Trender 11 Mar 2022 kl: 09:00

Här är årets mest prioriterade hr-frågor

Ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, digitalisering av hr-processer och att behålla befintlig personal toppar listan över vilka områden som blir mest prioriterade under 2022. 

Under pandemin klev hr-funktioner över hela landet fram och tog ett stort ansvar för medarbetares hälsa och välbefinnande, i takt med ökat hemarbete och en allt snabbare och nödvändig digitalisering.  Nu står arbetslivet, och därmed hr-funktionen, inför nya utmaningar.  

Mellan november 2021 och januari 2022 har 607 personer, aktiva inom hr-området i privat och offentlig sektor, svarat på en undersökning om hr:s roll och utmaningar efter pandemiåren. Ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, digitalisering av hr-processer och att behålla befintlig personal toppar listan över vilka områden inom hr som blir mest prioriterade under 2022.  

Åtta av tio ser ett stort behov av att utbilda chefer och ledare, så att de står rustade för att möta nya arbetssätt i en arbetsvardag som präglas av ökad flexibilitet, hybridmöten, digitalisering och distansarbete. Kompetensförsörjning är en tilltagande utmaning. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och att – inte minst – behålla befintliga medarbetare är en central uppgift som hr-funktioner tydligt pekar ut i undersökningen.  

Pandemin verkar ha ökat rörligheten på arbetsmarknaden ytterligare. Medarbetare har sökt sig till andra branscher och nya möjligheter, vilket gör att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och att fylla vakanser. Inom vård och omsorg är efterfrågan hög och där råder inte helt överraskande brist på medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. 

Pandemin har också gett den digitala transformeringen en skjuts. Begreppet hybridarbete är här för att stanna och flexibla arbetssätt är en självklarhet i det flesta sammanhang. Hr har en viktig roll även här: att koordinera arbetet kring nya arbetsformer och arbetsmiljöfrågor, utifrån verksamhetens möjligheter och riktlinjer är en utmaning. Nio av tio tillfrågade som arbetar inom hr tror att hybridarbete är en lösning som på sikt gagnar och gynnar både arbetsgivare och medarbetare.  

För Lerums kommun är nya hybrida arbetsformer positivt och ett sätt att attrahera rätt kompetens och att vara en arbetsgivare där medarbetare väljer att stanna kvar. Maryam Wahlund, hr-specialist berättar att inställningen till hybridarbete har genomgått en stor förändring i kommunen. En förändring som omgärdats av struktur, chefsstöd och dialoger.  

– I början av pandemin fanns en tveksamhet till att låta medarbetare arbeta på distans, egentligen på grund av att vi ska vara tillgängliga för våra invånare. Det omvärderades ganska snart, dels genom hybridlösningen att se till att alltid ha någon medarbetare på plats på de enheter det krävs och dels när det var säkerställt att kommunens it-lösning klarade av den ökade belastningen när många arbetade över hemmanätverk. Dessutom insåg vi ganska snart att vi kunde erbjuda en god digital tillgänglighet som uppväger det fysiska mötet, berättar Maryam Wahlund i undersökningen.   

Av underlaget framgår också att det digitala lärande är på uppåtgående. Den ökande digitala mognaden har förändrat synen på kompetensutveckling och lärande. Det har i allt högre utsträckning och i en ständigt föränderlig värld blivit affärskritiskt att hitta nya sätt att utveckla och lära – kontinuerligt. Detta har glädjande nog blivit en fråga för hela organisationen, inte bara för hr. 75 procent av de tillfrågade svarar att det finns ett behov av att större utsträckning digitalisera kompetensutveckling och lärande, för att fortsätta att vara en attraktiv som arbetsgivare, men också för att kunna möta varsamhetens behov på rätt sätt.  

– Vi började för flera år sedan att flytta ut mycket av det som tidigare ägde rum i en traditionell klassrumsutbildning, in i det digitala rummet. Idag kan deltagaren själv ta del av fakta, teorier och andra kunskapshöjande aktiviteter digitalt, för att vara redo och frigöra tid för faktisk träning när vi ses. Som stöd för detta har vi idag en lärplattform som möjliggör för oss att designa och hantera helt digitala lärresor och hybrider, berättar Isabell Sandström, Learning & Development Manager Stena Recycling 

Isabell Sandström gör också reflektionen att allt inte kan vara digitalt hela tiden, bara för att det går. Det kan vara klokt att börja med att inventera vilka effekter verksamheten vill uppnå med utbildningen, och först därefter välja utbildningsform och forum. Hon råder också andra att prova sig fram för att hitta det som fungerar i digitala format – och att våga göra fel.  

Slutligen visar undersökningen att det har blivit en allt vanligare lösning att hyra in externa hr-tjänster. Vanligast är detta inom områden som löner, pensionshantering och rekrytering. Var femte tillfrågad, 21 procent, lägger ut lönehanteringen på en extern aktör. Arbetsmiljöfrågor, introduktioner och avslutade anställningar är däremot något hr ogärna släpper ifrån sig.  

Om undersökningen:  
Under perioden november 2021 till januari 2022 har en kvantitativ undersökning genomförts av Induction och resulterat i svar från 607 personer som jobbar inom hr i Sverige. 69 procent av de svarande en ledande befattning. 81 procent jobbar i företag med över 200 anställda. Kvalitativa intervjuer har även genomförts med hr-personer i privata bolag och i offentlig sektor. 

Du hittar hela rapporten här.

Text: Linda Johansson 
Foto: Unsplash