”Vi jobbade dygnet runt”


2020-06-09 - Lena Henning, hr-direktör, Danderyds sjukhus: "Vi var ett av de sjukhusen i Sverige som fick den första covidpatienten och den första smittade medarbetaren. Sjukhusledningen gick tidigt upp i det vi kallar stabsläge och den första perioden jobbade vi sju dagar i veckan, ofta dygnet runt, med att försöka orientera oss hur våra medarbetare skulle arbeta med det nya viruset."

Lena Henning, hr-direktör Danderyds sjukhus. Foto DA Hakansson

"I stabsarbetet har hr ansvar för alla bemanningsfrågor. I det ligger, förutom att rekrytera personal, också arbetsmiljöfrågorna och att hantera frågor om krislägesavtalet som helt unikt har aktiverats. Att hantera krisavtalets komplexitet har gjort att vi varit tvungna att jobba sju dagar i veckan under en period, bara med det.

Omedelbart startade vi ett rekryteringsarbete för att stärka bemanningen. Vi fick stort gensvar och har haft en rekryteringsgrupp av hr-personer och chefer från verksamheten som också har jobbat sju dagar i veckan.

Det är många sökande som visat intresse men få som haft den bakgrund som vi efterfrågar och som kunnat kliva rakt in. Detta visste vi, så vi började direkt arbeta med stora omflyttningar av vår befintliga personal, det har varit den viktigaste aspekten för att kunna bemanna.

Vi inrättade en helt ny roll, assisterande undersköterska, där våra yrkesgrupper som arbetsterapeuter, psykologer och fysioterapeuter fick en intern utbildning för att kunna gå in i själva vårdarbetet kring covid.

Vår utbildningsfunktion, som normalt arbetar med verksamhetsnära utbildning, har helt och hållet ställt om och har arbetat med att utbilda dessa personer. En enorm kompetensutveckling har skett, fort och väldigt omfattande.

Vi har haft täta möten med våra fackliga företrädare. Det har handlat om frågeställningar om förändrade arbetsuppgifter och hur man ska säkerställa arbetsmiljön. Mycket diskussioner har handlat om tillgång till skyddsutrustning och hur den ska användas. Där har vi varit överens om att vi ska följa de riktlinjer som Smittskydd Stockholm och regionen tagit fram.

Vi har hela tiden haft tillgång till skyddsutrustning, men det har bara varit en kort tid som vi kunnat ha lager, i vissa fall har det handlat om timmar. Bara vetskapen att det kanske inte finns skyddsutrustning för nästa pass som går på har varit ett orosmoment för personalen.

En stor arbetsmiljöfråga har varit den enorma etiska stress som medarbetarna utsatts för. Sjukdomsförloppet gick väldigt snabbt i vissa fall och det faktum att det var besöksförbud gjorde att närstående inte fick vara med i livets slutskede. Det har också funnits en generell oro i personalen för den egna hälsan och för de egna närstående. Det har varit många dimensioner i detta som gjort att det blivit etisk stress och att det väckt existentiella frågor.

Vi satte tidigt in ett krisstöd till våra medarbetare via ett bolag som är knutet till företagshälsovården och som är specialiserade på detta. De kunde stötta i den akuta fasen när allt detta var nytt. Vi har också haft stöd från en intern grupp av psykologer och kuratorer som vanligtvis arbetar inom andra områden men som nu har dedikerats till att stötta med krisstöd.

Det är många svåra frågor inom arbetsmiljöområdet som cheferna måste hantera. Som stöd har vi tagit fram en vägledning för chefer som hanterar arbetsmiljöavvikelser och arbetsskador relaterade till covid-19. Vägledningen kommer att användas i hela Region Stockholm.

Tuffast har varit intensiteten i arbetet. Men vi har haft ett fantastiskt samarbete och alla har arbetat så dedikerat.

Nu är vi är inne i ett väldigt ansträngt läge. Det börjar bli behov av att återta den ordinarie, planerade vården som ju tidigare fått ställas in. Dessutom kommer sommaren. Målsättningen är att alla ska kunna få fyra veckors semester under perioden juni till augusti. Det kommer absolut behövas. Så därför har vi återigen en enorm press att bemanna. Det ägnar vi mycket energi åt nu.

Det känns bra inför den närmsta framtiden. Vi har en stabil organisation som kan hantera svår kris, väl förberedda om det skulle komma en våg två. Samtidigt vet vi inte vad som kan hända. Om det skulle komma en våg två och vara en het sommar samtidigt kan det bli tufft. Vi jobbar efter devisen att vi förbereder oss för det värsta men hoppas på det bästa.”

ELSA FRIZELL