Fem får undantas från las-lista och rätt till kompetensutveckling


2020-06-01 - LAS.Fem personer får undantas från las-listan vid uppsägningar. Dessutom föreslås i den statliga utredningen att alla arbetstagare ska ha rätt till kompetensutveckling.


Rätt till kompetensutveckling är ett av förslagen i las-utredningen. Foto: Priscilla du Preez, Unsplash.

Mycket av innehållet i las-utredningen, som i dag läggs fram för regeringen, var redan känt.

Bland annat föreslår utredaren Gudmund Toijer att arbetsgivarna får undanta fem personer från principen sist in först ut, vid uppsägningar, och det oberoende av företagets storlek. I dag gäller undantag för två anställda för företag med högst tio anställda.

Vid lika lång anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som får vara kvar.

Dessutom föreslås att det inte längre blir möjligt att ogiltigförklara en uppsägning vid företag med färre än 15 anställda.

Till de anställdas fördel finns förslag på kompetensutveckling.

"Rätten till kompetensutveckling ska gälla alla arbetstagare, som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Förslaget omfattar alltså både arbetstagare med tillsvidareanställning och arbetstagare med tidsbegränsad anställning", skriver utredaren.

Från fackligt håll har utredningen redan sågats hårt, både för innehållet och för att politikerna ska hålla sig långt borta från de här frågorna. Även arbetsgivarsidan har sagt att parterna själva ska lösa de här frågorna förhandlingsvägen, utan politisk inblandning.

Förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har också kommit en bit på väg, men många stötestenar kvarstår.

Från politiskt håll har man sagt att utredningens förslag bara blir lag om inte parterna själva lyckas förhandla sig fram till lösningar på frågorna kring arbetsrätten.

OLLE LINDSTRÖM/TT

Så säger januariavtalet

I överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, som slöts i januari 2019, sades så här om vad som skulle ses över kring arbetsrätten. Det blev också i praktiken direktiven för den utredning som nu läggs fram.

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Källa: Januariavtalet