Årets nya lagar och förordningar som påverkar hr

 


2020-01-08 - Nytt år innebär nya lagar och förordningar. Det är framförallt tre av dem som du som arbetar med hr behöver ha koll på: utökat anställningsskydd till 68 år, Mynak, myndigheten för arbetsmiljökunskap får börja behandla personuppgifter och taket för lönebidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare höjs.

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

Från och med den 1 januari 2020 har arbetstagare rätt att fortsätta vara anställda tills de fyller 68 år. När den åldern har uppnåtts ska en arbetsgivare kunna säga upp en arbetstagare utan saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Åldersgränserna höjs till 68 år även beträffande tidpunkten för när tidsbegränsade anställningar inte längre övergår till tillsvidareanställningar och för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla. Den särskilda formen för att avsluta en anställning genom ett skriftligt besked när arbetstagaren uppnår åldersgränsen tas bort, liksom den särskilda formen av visstidsanställning för äldre arbetstagare. Enligt riksdagens beslut ska åldersgränserna höjas till 69 år 2023.

En registerförfattning införs för Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

Den nya lagen innebär att myndigheten får förutsättning att bedriva forskning och utvärdering. Från och med den 1 mars 2020 får Myndigheten för arbetsmiljökunskap möjlighet att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samtidigt som enskildas personliga integritet värnas. Lagen gäller vid myndighetens behandling av personuppgifter i dess verksamhet med kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys. Den innehåller även olika skyddsåtgärder och begränsningar som syftar till att värna enskildas personliga integritet. Lagen är en komplettering till EU:s dataskyddsförordning.

Takbeloppet höjs för lönebidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

Från och med den 1 januari 2020 höjs takbeloppet för lönebidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare från 19 100 kronor till 20 000 kronor per månad för heltidsarbete. Syftet är att förstärka dessa stöd för att fler personer med svag förankring på arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Källa: Regeringskansliet.

JENNIE JENSEN