Får vi kameraövervaka lagret?


2019-10-31 - EXPERTEN. Det kan vara tillåtet med kameraövervakning av lagret men det är en avvägning mellan företagets behov och medarbetarnas personliga integritet. Överväg om problemet kan lösas utan övervakning råder Karl-Fredrik Björklund.

FRÅGA. Vi har haft problem med stölder på vårt företag. Säkerhetschefen säger att vi bör kamerabevaka vissa utrymmen där det förvaras stöldbegärlig egendom. Syftet är både att förhindra stölder och att efteråt kunna ­bevisa vem som stulit egendom. Är detta tillåtet?

Gdpr-experten svarar

Reglerna kring att kamerabevaka personal finns i gdpr, svenska kompletteringslagen till gdpr, kamerabevakningslagen och i det arbetsrättsliga regelverket, till exempel mbl.

Enligt kamerabevakningslagen krävs tillstånd av Datainspektionen för kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen ska bedrivas av en myndighet, eller ­någon annan, som utför arbete av allmänt ­intresse.

Med plats dit allmänheten har tillträde avses bland annat gator, torg, parker, transportmedel för allmänna kommunikationer, ankomst- och avgångshallar för passagerare samt vårdinrättningar och simhallar. Uppgift av allmänt intresse omfattar samtliga fall där företag har anförtrotts uppgifter som innebär myndighetsut­övning, till exempel de företag som bedriver bilprovning.

Däremot krävs inte längre tillstånd vid kamerabevakning när det gäller privata aktörer som inte ägnar sig åt verksamheter av allmänt intresse och som inte bevakar på allmän plats, till exempel köpcentrum, restauranger, hotell eller banklokaler.

Enligt gdpr måste all kamerabevakning av människor kunna kopplas till en rättslig grund i gdpr, för privata verksamheter – den så kallade intresseavvägningen. Där ska ni väga era egna behov och intressen mot intrånget i de anställdas personliga integritet. Ni måste kunna visa att ni har ett berättigat intresse för att få kamerabevaka, som i det här fallet är att förebygga och utreda brott.

Slutligen, ställ er frågan om kan ni lösa problemen utan kamerabevakning, till exempel ­genom en vakt på plats eller bättre låsanordningar. ­Dokumentera också samtliga dessa bedömningar. Glöm inte att ni måste säkra upp så att endast de som verkligen arbetar med frågan får tillgång till filmen och att den raderas så snabbt som möjligt.

När regeringen la fram förslaget till ny kamerabevakningslag uttalades att kamerabevakning på arbetsplatser kan innebära betydande risker för anställdas personliga integritet. Detta har också Datainspektionen på senare år fastställt i olika beslut.

Ni bör vara restriktiva med att införa kamerabevakning av personal om det inte är enda sättet att kunna utreda och förhindra brott. Det är ­också viktigt att förhandla med facket enligt ­reglerna i mbl innan ni inför kamerabevakning av personal.

Förutom att ni måste ha en skylt på platsen där ni kamerabevakar, ska följande information finnas tillgänglig för de anställda:

• Kontaktuppgifter till den ansvariga.

• Ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.

• Hur länge ni kommer att lagra uppgifterna i filmen.

• Vilka rättigheter de registrerade har, till ­exempel att begära att ni raderar deras uppgifter.

• Att de registrerade vid missnöje kan klaga hos Datainspektionen.

• Spelar ni in ljud måste detta anges särskilt.

Sammanfattningsvis: Om det inte finns något annat sätt att komma åt problemen, samt att ni följer alla regler, så kan ni kamerabevaka utrymmena där den stöldbegärliga egendomen finns.

KARL-FREDRIK BJÖRKLUND

Partner och Advokat på Wikström&Partners Advokatbyrå